အမွတ္ ( ၁ ) စက္မႈသင္တန္းေက်ာင္း ( ဆင္တဲ ) သည္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အေနာက္ပိုင္း ၊ ျပည္ခ႐ိုင္ ၊ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိၿပီး ရန္ကုန္မွ ( ၂၇၂ ) ကီလိုမီတာ အကြာတြင္ တည္ရွိပါသည္။ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္ရွိ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႀကီးၾကပ္ေရးဌာန လက္ေအာက္ရွိ သင္တန္းေက်ာင္း (၆) ေက်ာင္းအနက္ တစ္ေက်ာင္း အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။


အမွတ္ ( ၁ ) စက္မႈသင္တန္းေက်ာင္း ( ဆင္တဲ ) ကို ၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ သင္ၾကားမႈ အေထာက္အကူျပဳ စက္ပစၥည္းကိရိယာႏွင့္ နည္းပညာမ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ၏ အေထာက္အပံ့ကို Garman Agency for Technical Cooperatin - GTZ ယခု German International Development Cooperation - GIZ အဖြဲ႕အစည္းက စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနနွင့္ အတူ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။


အမွတ္စဥ္ ( ၁ ) သင္တန္းကို ( ၁-၁၂-၂၉၇၉ ) ရက္ေန႕တြင္စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံျခားပညာရွင္မ်ား ( ၄ ) ႏွစ္ခန္႔ ေနထိုင္၍ လမ္းညႊန္သင္ၾကား ျပသမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ စာေတြ႕ဘာသာ သင္ၾကားမည့္ ျမန္မာနည္းျပမ်ားအား ( ၁ ) ႏွစ္စီျဖင့္လည္းေကာင္း ၊ လက္ေတြ႕ဘာသာ သင္ၾကားမည့္ နည္းျပမ်ားကို ( ၂ ) ႏွစ္စီျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံတြင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။


သင္တန္းမ်ားကို အမွတ္စဥ္အလိုက္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားခဲ့ရာ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ ( ၁ ) မွ အမွတ္စဥ္ ( ၁၅ ) အထိကို ( ၃ ) ႏွစ္သင္တန္းအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁၆) မွ အမွတ္စဥ္ (၂၇) အထိကို (၂) ႏွစ္သင္တန္းအျဖစ္လည္းေကာင္း ၊ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၂၈) မွ ယခုအခ်ိန္အထိ (၁) ႏွစ္သင္တန္းအျဖစ္လည္းေကာင္း ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးလွ်က္ ရွိပါသည္။


အမွတ္ ( ၁ )စက္မႈသင္တန္းေက်ာင္း ( ဆင္တဲ )ကို ေခတ္ကာလႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ားကို ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ GIZ အဖြဲ႕အစည္းမွ နည္းပညာ အေထာက္အပံ့ကိုလည္းေကာင္း ၊ DfW Development Bank မွ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားကိုလည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး GIZ မွ ေစလႊတ္ေသာ ဂ်ာမန္ပညာရွင္မ်ား စက္မႈသင္တန္းေက်ာင္း ( ဆင္တဲ )တြင္ ( ၂ ) ႏွစ္ၾကာ ေနထိုင္ၿပီး နည္းပညာ လႊဲေျပာင္းျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အတူ ISO 9001 - 2015 ရရွိေရးကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ISO Certificate ရရွိခဲ့ပါသည္။

အရည္အေသြးျပည့္ဝသည့္ သင္တန္းဆင္းမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ပို႔ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိိရာ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိေသာ သင္တန္းမ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္ -

( ၁ ) စက္ကိရိယာကိုင္တြယ္ေမာင္းႏွင္မႈသင္တန္း ( Machine Tool Operator Course )

( ၂ ) ကိရိယာႏွင့္ပံုႏွိပ္ပံုျပဳလုပ္သူသင္တန္း ( Tool and Die Maker Course )

( ၃ ) စက္႐ံုပစၥည္းဖစ္တာသင္တန္း ( Machinery Fitter Course )

( ၄ ) ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မကၠင္းနစ္သင္တန္း ( Motor Vehicle Mechanic Course )

( ၅ ) လွ်ပ္စစ္ပညာသည္သင္တန္း ( Electrical Fitter Course )

( ၆ ) လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သူသင္တန္း ( Electrical Machine Maker Course )

( ၇ ) သြန္းေလာင္းသံပံုသြင္းပံုစံထုတ္လုပ္သူသင္တန္း ( Pattern Maker Course )

( ၈ ) စက္မႈပံုဆြဲသင္တန္း ( Mechanical Draughtsman Course )


(1) Machine Tool Operator Course

(2) Tool and Die Maker Course

(3) Machinery Fitter Course

(4) Motor Vehicle Mechanic Course

(5) Electrical Course

(6) Infromation Technology Course

(7) Pattern Maker Course

(8) Mechanical Draughtsman Course

(၁) ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ေငြလဲႏႈန္း

Name

Email Address

Course of Interest

Message