သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႀကီးၾကပ္ေရးဌာန

စက္မႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဦးစီးဌာန
႐ံုးအမွတ္ ( ၃၀ ) ၊ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ၊ ေနျပည္ေတာ္
ဖုန္း : ၀၆၇-၄၀၅၅
ဖက္စ္ : ၀၆၇-၄၀၅၀၅၂
အီးေမလ္း : directorateplanning@gmail.com

စက္မႈသင္တန္းေက်ာင္း ( ဆင္တဲ )

095 09 971014540

ဆင္တဲေက်းရြာ
ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕ ၊ ျပည္အေနာက္ဘက္ကမ္း
info@itcsinde.com

အမွတ္ ( ၁ ) စက္မႈသင္တန္းေက်ာင္း ( ဆင္တဲ ) သို႔ ဆက္သြယ္လိုပါက ေအာက္ပါ Contact Form တြင္ ျဖည့္စြက္ ေပးပို႔နိုင္ပါသည္။ သင့္အား အခ်ိန္တိုအတြင္း ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ေပးပါမည္။

Name

Email Address

Subject

Message
Thanks. . .