ဆက္သြယ္တက္ေရာက္ရန္

စက္မႈသင္တန္္းေက်ာင္း ( ဆင္တဲ ) သို႔ တက္ေရာက္လိုသူမ်ားသည္ သင္တန္းဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ Download Link မ်ားတြင္ Download ရယူႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အစိုးဝန္ထမ္းမ်ားေလွ်ာက္ထားရန္အရပ္သားမ်ားေလွ်ာက္ထားရန္မွတ္ခ်က္

ေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္းမေဆာင္ရြက္မီ သင္တန္းဝင္ညႊန္ၾကားလႊာအား ေသခ်ာစြာ ဖတ္ရႈပါရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

ေပးပို႔ရမည့္ လိပ္စာ

စက္မႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဦးစီးဌာန
႐ံုးအမွတ္ ( ၃၀ ) ၊ ေဇယ်ာဌာနီလမ္း၊ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန
ေနျပည္ေတာ္


အမွတ္ ( ၁ ) စက္မႈသင္တန္းေက်ာင္း ( ဆင္တဲ )
ပန္ေတာင္းၿမိဳ႕ ၊ ဆင္တဲေက်းရြာ
ပဲခူးတိုင္းအေနာက္ျခမ္း