အမွတ္ ( ၁ ) စက္မႈသင္တန္းေက်ာင္း ( ဆင္တဲ ) ၏ Online Library တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း၏ ျပဌာန္းစာအုပ္မ်ား ၊ အေထြေထြဗဟုတုသဆိုင္ရာ စာအုပ္မ်ား ၊ ႏိုင္ငံျခားဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ စာအုပ္မ်ား စသည့္ ဘာသာရပ္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ စာအုပ္မ်ားအျပင္ ရသစာေပမ်ားကိုလည္း ေက်ာင္းသား ၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အလြယ္တကူ ဖတ္႔ရႈႏိုင္႔ရန္ စနစ္တက် ထားရွိပါသည္။

ျမန္မာ့အလင္း၊ ေၾကးမံုႏွင့္ အျခား ပုဂၢလိက ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာမ်ားကိုလည္း ဖတ္ရႈႏိုင္ရန္ ခ်ိတ္ဆက္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ စာႀကည့္တိုက္မႈ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာဖတ္ရႈေလ့လာႏိုင္ေၾကာင္း ဝမ္းေျမာက္စြာအသိေပးအပ္ပါသည္။

ျပဌာန္းစာအုပ္မ်ား/ကိုးကားစာအုပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာအုပ္မ်ား၏ သတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားပါရွိပါ၍ ဥပေဒႏွင့္ မကင္းသည္မ်ားကို မျပဳလုပ္မိေစရန္ သတိေပးတားျမင့္အပ္ပါသည္။

(1) Machine Tool Operator Course

(2) Tool and Die Maker Course

(3) Machinery Fitter Course

(4) Motor Vehicle Mechanic Course

(5) Electrical Course

(6) Information Technology Course

(7) Pattern Maker Course

(8) Mechanical Draughtsman Course

(၁) ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ေငြလဲႏႈန္း

Name

Email Address

Course of Interest

Message