ဆက္သြယ္တက္ေရာက္ရန္

စက္မႈသင္တန္္းေက်ာင္း ( ဆင္တဲ ) သို႔ တက္ေရာက္လိုသူမ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေပးပို႔ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

၁။ သာမန္ေလွ်ာက္ထားျခင္း
၂။ Online မွ ေလွ်ာက္ထားျခင္း

သာမန္ေလွ်ာက္ထားျခင္း

သာမန္ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံအား Download ရယူ၍ လိုအပ္သည္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ စာရြက္စာတမ္းအေထာ္အထားမ်ားျပဳစုျခင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးပါက ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနာက္ဆံုးရက္/အခ်ိန္ မတိုင္မီ သက္္ဆိုင္ရာ လိပ္စာမ်ားသို႔ အေရာက္ ေပးပို႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

စာတိုက္မွ ေပးပို႔ျခင္း၊ ေခ်ာျဖင့္ ေပးပို႔ျခင္းမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ သတ္မွတ္ရက္/အခ်ိိန္ထက္ေနာက္က်ေရာက္ရွိလာသည့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား လက္ခံေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Online မွ ေလွ်ာက္ထားျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးမွ စက္မႈသင္တန္းေက်ာင္း ( ဆင္တဲ )သို႔ တက္ေရာက္လိုသူူမ်ားအေနျဖင့္ သင္တန္းဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္းအား အခ်ိန္ကုန္သက္သာၿပီး မွန္ကန္ ျမန္ဆန္စြာ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေရးအတြက္ On-line Entry Service အား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

On-line Entry Service ကို အသံုးျပဳ၍ သင္တန္းဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္းကို အဆင့္ ( ၄ ) ဆင့္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆင့္ တစ္ဆင့္ခ်င္းစီတြင္ လိုအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ားကို pdf ဖိုင္ပံုစံျဖင့္ Scan ဖတ္ၿပီး ေပးပို႔ရမည္ ျဖစ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တိက်ရွင္းလင္ ျပသထားပါသည္။

အဆင့္တစ္ဆင့္ခ်င္းစီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာျခင္းျဖင့္ On-line Entry Service ကို လြယ္ကူစြာ ရယူႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သာမန္ေလွ်ာက္လႊာတင္သည့္စနစ္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္လိုပါကလည္း ုပါကလည္း Form Downl ကို Click ႏွိပ္ျခင္းအားျဖင့္ ေလွ်ာက္လႊာ Download ျပဳလုပ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္

ေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္းမေဆာင္ရြက္မီ သင္တန္းဝင္ညႊန္ၾကားလႊာအား ေသခ်ာစြာ ဖတ္ရႈပါရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။