သင်တန်းကျောင်း၏ အထွေထွေ ကြေညာချက်များ

Post by ITC Sinde | 2019-10-19

စက်မှုကျွမ်းကျင် ၂ နှစ်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၃၉) သို့ တက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူများအနေဖြင့် အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်မှ ၂၇ ရက်နေ့အတွင်း သင်တန်းကျောင်းသို့ သတင်းပို့ရန်ဖော်ပြထားပါသည်။ သင်တန်းကျောင်းသို့ သတင်းပို့ရာတွင် အုပ်ထိန်းသူ တစ်ဦး (သို့မဟုတ်) ထောက်ခံချက်ပေးသူတစ်ဦး ပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါတယ်။

Post by ITC Sinde | 2019-10-19

စက်မှုကျွမ်းကျင် ၂ နှစ်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၃၉) ဝင်ခွင့် အောင်မြင်သူများစာရင်း (၁၈.၁၀.၂၀၁၉) ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါစာရင်းအရ ဝင်ခွင့်ရရှိသူ (၁၇၀)ဦးရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။ အသေးစိတ်စာရင်းကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါတယ်။

(1) Machine Tool Operator Course

(2) Tool and Die Maker Course

(3) Machinery Fitter Course

(4) Motor Vehicle Mechanic Course

(5) Pattern Maker Course

(6) Mechanical Draughtsman Course

(7) Electrical Fitter Course

(8) Information Technology Course

(၁) အမှတ်(၂)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း ( မန္တလေး )

(၂) အမှတ်(၃)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (သာဂရ )

(၃) အမှတ်(၄)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (ပခုက္ကူ )

(၄) အမှတ်(၅)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (မကွေး )

(၅) အမှတ်(၆)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း ( မြင်းခြံ )

Name

Email Address

Course of Interest

Message