အမှတ်(၁)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း( ဆင်တဲ ) တွင် စက်မှုကျွမ်းကျင်(၂)နှစ်သင်တန်းအဖြစ် အောက်ပါဘာသာရပ် (၈) ခုကို လေ့ကျင့်သင်ကြား ပေးလျက်ရှိပါသည် -


* စက်ကိရိယာ ကိုင်တွယ်မောင်းနှင်မှုသင်တန်း ( Machine Tool Operator Course )

* ကိရိယာနှင့် ပုံနှိပ်ပုံ ပြုလုပ်သူသင်တန်း ( Tool and Die Maker Course )

* စက်ရုံပစ္စည်း ဖစ်တာသင်တန်း ( Machinery Fitter Course )

* မော်တော်ယာဉ် မက္ကင်းနစ် သင်တန်း ( Motor Vehicle Mechanic Course )

* သွန်းလောင်းပုံသွင်း ပုံစံထုတ်လုပ်သူသင်တန်း ( Pattern Maker Course )

* စက်မှုပုံဆွဲသင်တန်း ( Mechanical Draughtsman Course )

* သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာသင်တန်း( Information Technology Course )


* * * * * * * * *


စာတွေ့ ဘာသာရပ်များအနေဖြင့် အောက်ပါ ဘာသာရပ်များကို ( ၅၃၆ ) နာရီ သင်ကြားပေးပါသည် -

* English
* Computer
* Technology
* Drawing

လက်တွေ့ ဘာသာရပ်များအနေဖြင့် အောက်ပါ ဘာသာရပ်များကို ( ၂၆၆၄ ) နာရီ လေ့ကျင့် သင်ကြား ပေးပါသည် -

* Manufacturing ( Manual & Machine Tool )
* Sheet Metal / Welding
* Safety and Maintenance
* Basic Electric / Pneumatic
* Tool Grinding & Precision
* CAD / CAM , CNC
* On Job Training


စာတွေ့ ဘာသာရပ်များအနေဖြင့် အောက်ပါ ဘာသာရပ်များကို ( ၅၃၆ ) နာရီ သင်ကြားပေးပါသည် -

* English
* Computer
* Technology
* Drawing

လက်တွေ့ ဘာသာရပ်များအနေဖြင့် အောက်ပါ ဘာသာရပ်များကို ( ၂၆၆၄ ) နာရီ လေ့ကျင့် သင်ကြား ပေးပါသည် -

* Manufacturing ( Manual & Machine Tool )
* Sheet Metal / Welding
* Safety and Maintenance
* Basic Electric / Pneumatic
* Production Assembly
* Jig & Fixture / CNC
* On Job Training


စာတွေ့ ဘာသာရပ်များအနေဖြင့် အောက်ပါ ဘာသာရပ်များကို ( 1000 ) နာရီ သင်ကြားပေးပါသည် -

* English
* Computer
* Technology
* Drawing

လက်တွေ့ ဘာသာရပ်များအနေဖြင့် အောက်ပါ ဘာသာရပ်များကို ( ၂၆၆၄ ) နာရီ လေ့ကျင့် သင်ကြား ပေးပါသည် -

* Manufacturing ( Manual & Machine Tool )
* Sheet Metal / Welding
* Safety and Maintenance
* Basic Electric / Pneumatic
* Plant Engineering
* Maintance on Plant
* On Job Training


စာတွေ့ ဘာသာရပ်များအနေဖြင့် အောက်ပါ ဘာသာရပ်များကို ( ၅၃၆ ) နာရီ သင်ကြားပေးပါသည် -

* English
* Computer
* Technology
* Drawing

လက်တွေ့ ဘာသာရပ်များအနေဖြင့် အောက်ပါ ဘာသာရပ်များကို ( ၂၆၆၄ ) နာရီ လေ့ကျင့် သင်ကြား ပေးပါသည် -

* Basic Industrial Knowledge
* Motor Vehicle Tech System
* Engine and Power Train
* Vehicle Chassis and Body
* Vehicle Electrical System
* Safety and Maintenance
* On Job Training


စာတွေ့ ဘာသာရပ်များအနေဖြင့် အောက်ပါ ဘာသာရပ်များကို ( ၅၃၆ ) နာရီ သင်ကြားပေးပါသည် -

* English
* Computer
* Technology
* Drawing

လက်တွေ့ ဘာသာရပ်များအနေဖြင့် အောက်ပါ ဘာသာရပ်များကို ( ၂၆၆၄ ) နာရီ လေ့ကျင့် သင်ကြား ပေးပါသည် -

* Wood Technology
* Hand Tools & Wood Joints
* Pattern Drawing & Machining
* Sharpening Tools
* Foundry Technology
* CAD / CAM , CNC
* Safety and Maintenance
* On Job Training


စာတွေ့ ဘာသာရပ်များအနေဖြင့် အောက်ပါ ဘာသာရပ်များကို ( ၅၃၆ ) နာရီ သင်ကြားပေးပါသည် -

* English
* Computer
* Technology
* Drawing

လက်တွေ့ ဘာသာရပ်များအနေဖြင့် အောက်ပါ ဘာသာရပ်များကို ( ၂၆၆၄ ) နာရီ လေ့ကျင့် သင်ကြား ပေးပါသည် -

* Manufacturing ( Manual & Machine Tool )
* Design Tech Documents
* Parts & Assembly 3D CAD
* Manufacturing & Finishing
* CAD / CAM , CNC
* Designing Work Order
* Safety and Maintenance
* On Job Training


စာတွေ့ ဘာသာရပ်များအနေဖြင့် အောက်ပါ ဘာသာရပ်များကို ( ၅၃၆ ) နာရီ သင်ကြားပေးပါသည် -

* English
* Computer
* Technology
* Drawing

လက်တွေ့ ဘာသာရပ်များအနေဖြင့် အောက်ပါ ဘာသာရပ်များကို ( ၂၆၆၄ ) နာရီ လေ့ကျင့် သင်ကြား ပေးပါသည် -

* Measurement and Calculation
* Electrical Wiring
* IT & AC/DC Power Supply
* Digital Control Circuits
* Industrial Drives
* Electrical Motor
* Pneumatic & Electro-pneumatic Devices
* Air Conditioning & Refrigeration
* Safety and Maintenance
* On Job Training


စာတွေ့ ဘာသာရပ်များအနေဖြင့် အောက်ပါ ဘာသာရပ်များကို ( ၅၃၆ ) နာရီ သင်ကြားပေးပါသည် -

* English
* Computer
* Technology
* Drawing

လက်တွေ့ ဘာသာရပ်များအနေဖြင့် အောက်ပါ ဘာသာရပ်များကို ( ၂၆၆၄ ) နာရီ လေ့ကျင့် သင်ကြား ပေးပါသည် -

* Electrical AC/DC
* IT Applications
* Digital Information
* IT Hardware and OS
* IT Network System
* Data Security
* IT Projects
* IT Business Processes
* Safety and Maintenance
* On Job Training
(1) Machine Tool Operator Course

(2) Tool and Die Maker Course

(3) Machinery Fitter Course

(4) Motor Vehicle Mechanic Course

(5) Pattern Maker Course

(6) Mechanical Draughtsman Course

(7) Electrical Fitter Course

(8) Information Technology Course

(၁) အမှတ်(၂)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း ( မန္တလေး )

(၂) အမှတ်(၃)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (သာဂရ )

(၃) အမှတ်(၄)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (ပခုက္ကူ )

(၄) အမှတ်(၅)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (မကွေး )

(၅) အမှတ်(၆)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း ( မြင်းခြံ )

Name

Email Address

Course of Interest

Message